โปรโมชั่น

เป็นเมนูโปรโมชั่นเพื่อนตอบแทนลูกค้าที่มาอุดหนุนโดยจะมีออกเมนูมาเรื่อยๆ